Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Studentist Tandartspraktijken (Studentist B.V., Studentist Groningen B.V. en Studentist Roeterseiland maatschap).

Onze Algemene voorwaarden zijn van toepassen en zijn van overeenkomstige toepassing op alle praktijken h.o.d.n. Studentist.

Artikel 1 Algemeen en toepasselijkheid voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Patiënt: de persoon die aan Studentist Tandartspraktijken, tandartsen en andere mondzorgverleners, hierna te noemen: Tandartspraktijk Studentist, opdracht heeft gegeven tot het verrichten van tandheelkundige zorg/behandelingen.
 2. Behandeling: alle behandelingen, zoals in een offerte of te voren aan patiënt gestuurde begroting vastgelegd en alle direct met de opdracht van patiënt, al dan niet mondeling, verband houdende handelingen in de ruimste zin van het woord.
 3. Behandelaar: de persoon die als mondzorgverlener voor zijn beroep patiënten behandelt in de tandheelkundige zorgsector.

Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op iedere behandelingsovereenkomst als bedoeld in de artikelen 7:446 e.v. van het Burgerlijk Wetboek die door de praktijk met patiënten wordt aangegaan; bedoelde behandelingsovereenkomst hierna: “Overeenkomst”.

Deze voorwaarden maken deel uit van de behandelingsovereenkomst en worden:

 1. op een voor patiënten toegankelijke en zichtbare plaats in alle vestigingen Tandartspraktijk Studentist gepubliceerd;
 2. op de website(s) van de www.studentist.nl gepubliceerd; en
 3. op verzoek van patiënten aan hen op schrift uitgereikt.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst komt in beginsel tot stand op het moment dat de patiënt akkoord gaat met de behandeling. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk gebeuren.
 2. De door Tandartspraktijk Studentist gemaakte offertes/begrotingen zijn vrijblijvend. De patiënt verklaard zich automatisch akkoord met de offerte/begroting door aanwezigheid op het tijdstip van aanvang van de betreffende behandeling(en).

Artikel 3 Uitvoering van de Overeenkomst
1. Tandartspraktijk Studentist staat er voor in dat de werkzaamheden die zij uit hoofde van deze Overeenkomst verricht voldoen aan de maatstaven die een goed hulpverlener in acht dient te nemen en in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen (waaronder de WGBO) alsmede met de algemeen geldende richtlijnen.

 1. Tandheelkundige behandelingen vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De (tand)arts heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.
 2. Tandartspraktijk Studentist is bij uitvoering van de Overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. Tandartspraktijk Studentist is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk.
 3. Patiënt dient te allen tijde Tandartspraktijk Studentist volledig en waarheidsgetrouw te informeren inzake de algemene gezondheid van de cliënt en inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.

Artikel 4 Kosten tandheelkundige behandelingen
1. De kosten van een tandheelkundige behandeling worden gedeclareerd overeenkomstig de geldende UTP tarieven zoals die door de NZa zijn vastgesteld en zijn vastgelegd in de tariefbeschikking tandheelkundige zorg (www.NZa.nl).

 1. De tarievenlijst tandheelkundige zorg is te raadplegen op de in de aanhef genoemde website van Tandartspraktijk Studentist. De tarieven kunnen van tijd tot tijd worden aangepast.
 2. Voor alle behandelingen die een totaalbedrag van EUR 250,- of meer bedragen, verstrekt Studentist Tandartspraktijk voorafgaand aan de behandeling een begroting. Ingeval van een acute pijnklacht kan een behandeling per uitzondering plaatsvinden voordat de patiënt schriftelijk is geïnformeerd over de totale behandelkosten.
 3. Bij noodzakelijke wijziging van de behandeling als gevolg van onvoorziene complicaties tijdens de behandeling, die een overschrijding van de begroting tot gevolg hebben, zullen na overleg met de patiënt, de extra te maken kosten bij patiënt in rekening worden gebracht.
 4. Techniekkosten worden apart in rekening gebracht. Op verzoek van patiënt of diens verzekeraar overlegt Tandartspraktijk Studentist hiervan de specificatie.
 5. De patiënt is gehouden alle gegevens en bescheiden die de zorgverlener naar zijn oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. Extra kosten die voortvloeien uit het niet, niet tijdig, niet behoorlijk, of onvolledig ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, komen voor rekening van de patiënt.

Artikel 5 Annuleren van afspraken/behandelingen
1. Vastgestelde afspraken kunnen door patiënt kosteloos worden verzet of geannuleerd tot minimaal 48 uur voor het geplande tijdstip van de afspraak. Ingeval, om welke reden dan ook, een behandeling niet door kan gaan, moet dit ten minste 48 uur van te voren op werkdagen tijdens kantooruren telefonisch aan tandartspraktijk Studentist (vestiging van afspraak) worden gemeld. Afspraken op maandag kunnen uiterlijk op vrijdag tot het tijdstip van de afspraak op maandag nog kosteloos geannuleerd worden. Het weekend vanaf vrijdagmiddag 17:00 uur en officiële feestdagen worden hierbij niet meegesproken. Afspraken die niet worden nagekomen of korter dan 48 uur van te voren worden geannuleerd, worden de kosten van de gereserveerde behandeltijd in rekening gebracht.

 1. Tandartspraktijk Studentist is te allen tijde bevoegd om vastgestelde afspraken met de patiënt te verzetten of te annuleren.
 2. Indien patiënt, nadat een behandelovereenkomst tot stand is gekomen, de behandeling geheel of gedeeltelijke annuleert, is Tandartspraktijk Studentist gerechtigd om alle in verband met die behandeling door haar en door derden gemaakte kosten (zoals van werkstukken zoals techniekwerk of speciale onderzoeken) geheel bij de patiënt in rekening te brengen.

Artikel 6 Declaraties/betalingen behandelingen
1. Anders Medical Factoring (voor Studentist Groningen) / InfoMedics (voor Studentist Amsterdam, Studentist Roeterseiland Campus en Studentist Utrecht) verzorgt voor Tandartspraktijk Studentist de declaraties. Hierop zijn de Anders Medical Factoring / InfoMedics betalingsvoorwaarden van toepassing. De betalingsvoorwaarden van Anders Medical Factoring zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Vianen onder nummer 61080691. De betalingsvoorwaarden zijn beschikbaar bij Anders Medical Factoring (www.mijnandersnota.nl).

De betalingsvoorwaarden van InfoMedics Zorg B.V. zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30203913. Deze betalingsvoorwaarden zijn beschikbaar bij InfoMedics (www.infomedics.nl)

 1. Indien nota’s door Anders Medical Factoring/InfoMedics vanwege betalingsachterstand van de patiënt niet meer worden geaccepteerd, is Tandartspraktijk Studentist gerechtigd verdere behandeling op te schorten, of deze slechts te verrichten tegen directe betaling door patiënt.

Artikel 7 Klachten
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden of de factuur dienen door de patiënt binnen 30 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen drie maanden na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Tandartspraktijk Studentist.

 1. Een klacht, als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van de patiënt niet op.
 2. De klacht zal door Tandartspraktijk Studentist worden behandeld volgens de Klachtenregeling van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde.
 3. Als een klacht gegrond is en herstel mogelijk is, zal Tandartspraktijk Studentist de werkzaamheden alsnog verrichten, zoals overeengekomen.

Artikel 8 Aansprakelijk
1. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, zijn ongeldig na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft betoond.

Artikel 9 Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten tussen patiënt en Tandartspraktijk Studentist is het Nederlands recht van toepassing.

 1. Alle geschillen die verband houden met de Overeenkomst tussen patiënt en Tandartspraktijk Studentist, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden bepaalt door de bevoegde rechter in het gezagsgebied waar Tandartspraktijk Studentist haar kantoor heeft.

Artikel 10 Overige bepalingen
1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

© Copyright 2024 Studentist Powered by iClicks Sitemap | Cookie instellingen | Privacy en cookieverklaring | Algemene voorwaarden |